Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Acasă
  2. Presă
  3. Listă dorințe Moș Crăciun

Listă dorințe Moș Crăciun

REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE CU PREMII

"Promo Oriflame"

organizata de S.C. Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. (perioada: 14 noiembrie 2019 - 20 decembrie 2019)

 

 

Art. 1- Organizatorul

1.1.      Organizatorul Loteriei publicitare ,,Promo Oriflame" (denumit in cele ce urmeaza "Loteria publicitara") este Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Bucuresti, Str. George Enescu, nr. 11-1lA, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/26518/1994, avand codul unic de identificare 6769403, reprezentata de Karolina Georgieva jn calitate de Administrator si de Bogdan Bulumete in calitate de Director Financiar, Tel: 0212330562, 0212330563, 0212330564, Mobil: 0742111010, Fax: 0214043300, 0214043305, 0214043992, inregistrata ca operator in evidentele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 5229.

1.2.      Loteria publicitara se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.      Participarea la aceasta Loterie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare ,,Regulament"), precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

1.4.      Prezenta Loterie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvemului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea produselor comercializate de Organizator si cresterea nivelului de vanzare a acestora. Participantilor la Loterie nu le este impusa in contrapartida nicio alta cheltuiala directa sau indirecta, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanta Guvemului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

Art. 2-Terminologie

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

,,Forta  majora"  -   reprezinta  orice  eveniment  ori  alta  cauza  exterioara,  independenta  de vointa Participantilor  sau  a  Organizatorulu,i  neimputabila  acestora  si  care  nu  poate  fi,  in  mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.

 

,,Loteria publicitara" - reprezinta acest concurs care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament, fiind denumit Concursul;

 

,,Regulament" - reprezinta prezentul document organizatoric al Concursului, inclusiv anexele s1 actele adit.ionale ulterioare care fac parte din acesta.

 

,,Oriflame"/,,Organizatorul" - este organizatorul Concursului, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus si avand atributii in organizarea Concursului stabilite prin prezentul Regulament.

 

Art. 3 - Durata si locul de desfasurare a Loteriei publicitare

3.1       Loteria publicitara este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.

3.2       Loteria publicitara va incepe pe data de 14 noiembrie 2019, ora 12:00:01 si va dura pana la 20 decembrie  2019, ora 23:59:59.

Art. 4 -   Regulamentul  oficial al Loteriei publicitare

4.1       Regulamentul oficial al Loteriei publicitare  este disponibil oricarui solicitant,  in mod gratuit, pe intreaga durata a Loteriei publicitare, in format electronic, prin accesarea website-ului www.oriflame.ro.

4.2       Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Loteria publicitara poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Loteriei publicitare, fara o instiintare prealabila. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi Comunicate catre public pe website-ul www.oriflame.ro.  Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet mentionata.

 

Art. 5 - Dreptul de participare

5.1       Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice (,,Participantii') cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

5.2       Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

•           angajatii companiei Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia;

•           angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Loteriei publicitare;rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie).

 

Art. 6 - Premiile Loteriei publicitare

6.1.      In cadrul Loteriei publicitare pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai

jos, urmatoarele categorii de premii:

6.1.1.   Premiile se vor acorda conform tabelului de mai jos:

Natura premiului

Numar Premii

Total valoare unitara neta cu TVA inclus

 

(buc)

(ron)

Produs Oriflame

300

30000 lei

6.2.      Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Loteriei publicitare este de aproximativ 30000Lei (cu TVA inclus). Valoarea totala finala a premiilor va fi data la finalul Concursului, dupa acordarea tuturor premiilor, printr-un act aditional la prezentul Regulament.

6.3.      Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Loteriei publicitare nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

Art. 7 - Mecanismul desfasurarii Loteriei publicitare

7.1.      Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

7.1.1.   Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)        Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)        Participantul se va inscrie cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;

(3)        Inscrierea se va face exclusiv in perioada Loteriei publicitare mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;

7.2.      Modalitatile de inscriere in Promotie

 .Participantii se pot  inscrie  in Promotie  oricand,  incepand  cu data  de  14 noiembrie 2019 (12:00:01) si pana la data de 20 decembrie 2019 (ora 23:59:59). In locatiile mentionate in Anexa 1 a prezentului regulament vor exista standuri Oriflame. Orice persoana se poate inscrie in promotie prin completarea unui talon, cu urmatoarele informatii: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa, varsta si o lista cu 3 produse preferate de la Oriflame, din cataloagele C16 sau C17, care vor fi disponibile la standuri. Talonul completat va fi introdus in urna special amenajata la stand.

7.2.3.   Un Participant poate inscrie in concurs maxim un talon.

7.2.4.   Nu vor fi luate in considerare taloanele de inscriere, desemnate castigatoare, transmise in urmatoarele conditii:

(1)        Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Loteriei publicitare;

(2)        Daca Participantii indica in talon numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate;

(3)        Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintr,e conditiile si termenii Regulamentului.

 

7.3.      Desemnarea castigatorilor

7.3.1    Premiile descrise la Art 6. se vor acorda prin tragere la sorti manuala.

Extragerea va fi organizata in 23 decembrie 2019 si va viza inscrierile in promotie efectuate intre 14 noiembrie 2019 (ora 00:00:01) si 20 decembrie 2019 (ora 23:59:59)

7.3.1.1 Extragerea se va face manual, in mod aleatoriu, in prezenta unei comisii desemnate intern. La extragere vor fi desemnate 300 de taloane castigatoare si 30 de taloane de rezerva, ordinea acestora fiind data de cea a extragerii.

7.3.1.2 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Concursului. In cazul in care acesta a fost extras cu mai multe taloane, va fi validat doar pentru primul talon in ordinea cronologica a extragerii.

7.3.1.3 Din cele 3 produse inscrise pe lista de catre participant, Organizatorul va alege aleator un singur produs, cu conditita ca acesta sa fie pe stoc. Acest produs va fi considerat premiul castigatorului. In situatia in care niciunul dintre cele 3 produse inscrise pe talon nu vor fi pe stoc, castigatorul va fi sunat pentru a isi alege alt produs din cele mentionate de catre Organizator.

7.4.      Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Loteriei publicitare, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Loteriei publicitare, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

(1)        Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)        Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;

(3)        Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin e-mail la adresa de e-mail inscrisa in formularul pus la dispozitie, in intervalul orar 09:00 - 18:00, in primele 48 de ore de la momentul tragerii la sorti. In cazul in care prin acestea castigatorul nu poate fi contactat, se va merge mai departe la contactarea rezervelor. Validarea rezervelor va fi facuta dupa acelasi procedeu.

(4)        Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 48 de ore de la momentul primirii e-mail-ului prin care este anuntat de potentialul castig, dupa cum urmeaza: adresa la care participantului ii va fi expediat premiul.

7.4.2 Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.oriflame.ro in termen de 60 de zile calendaristice de data incheierii procesului de validare a castigurilor. Sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

 

7.5.      Intrarea in posesia premiilor

 7.5.1.  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului prin Posta Romana  ulterior incheieii  procesului  de  validare  a  castigurilor dar nu mai tarziu de 60 de zile  lucratoare de  la data la care identitatea  castigatorilor  a  fost  comunicata   catre  public  pe website-ul  www.oriflame.ro.

7.5.    2.   Orice eroare si/sau omisiune  cu privire la datele personale  furnizate Organizatorului nu  atrage raspunderea  acestuia, acuratetea datelor de  contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei  sau  numarului  de  telefon  incorecte  / incomplete.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

Art 9 - Limitarea raspunderii

9.1.      Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.      Organizatorii Loteriei publicitare ,,Promo Oriflame" nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

9.3.      In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.

9.4.      Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

9.6. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

1.         Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii

2.         Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, codului inscris;

3.         Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit

4.         Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

5.         Reclamatiile referitoare la premiul castigat ,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament  incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

 

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

 

Prin  inscrierea si participarea la Promotie, Participantii  declara ca  sunt de  acord cu prevederile

 Prezentului Regulament  si sunt  de  acord  ca  datele  lor  personale  sa  intre in  baza de date a  S.C. Cosmetics Oriflame  S.R.L., sa fie prefabricate  si  utilizate de acesta  (personal  ori prin imputernicit) in situatii precum:  inmanarea  premiilor castigatorilor, inregistrarea  si validarea castigatorilor  Loteriei publicitare,  realizarea de rapoarte  statistice cu  privire  la consumatori,  activitati  de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 5229 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea 677/2001). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputemicitilor sai.

10.2     Prin inscrierea in aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii  Consumatori, Strada George Enescu 11A, o data pe an, in mod gratuit, S.C.  Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Cosmetics Oriflame Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Loteriei publicitare si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

10.4     Participantilor la Loterie publicitara le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

-           dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

-           dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

-           dreptul de interventie asupra datelor  potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de  la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

-           dreptul de a fi informati;

-           dreptul de opozitie la prelucrarea datelor;

-           dreptul de a se adresa justitiei

10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.10.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Strada George Enescu 11A, Sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.6     Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Loteriei publicitare, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

 10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris  pe  care  o  va  avea  cu  persoanele in  baza de date astfel creata, sa aduca acestora  la cunostinta  drepturile  conform  Legii 677/2001.

 

Art.  11  -  lncetarea  /  Intreruperea   Loteriei  publicitare. Forta majora

11.1 Loteria publicitara poate inceta inainte de  implinirea  perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Loteriei publicitare.

11.2.    Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.3.    Loteria publicitara mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate  fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

 

Art. 12 - lmposibilitatea ridicarii premiilor

12.1 In cazul in care oricare dintre castigatorii Loteriei publicitare se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

Art. 13 - Litigii

13.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Loteriei publicitare se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Loteriei publicitare se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la 31 Ianuarie 2020. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 14 - Alte Clauze

14.1.    Deciziile Organizatorului privind Loteria publicitara sunt finale si aplicabile tuturor

Participantilor.

14.2.    Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Loteriei publicitare.

14.4.    Participarea la Loterie implica acordul Participantilor castigatori ca numele lor sa poata fi publicate si utilizate gratuit de catre Organizator in orice materiale publicitare.

 

Anexa 1. Lista Locatii ParticipanteDENUMIRE LOCATIE

ADRESA

AUCHAN SUD MALL

Șoseaua Mangaliei 195A, Constanța

CORAL PLAZZA MALL

Strada Babadag 159, Tulcea

Kaufland Targoviste Unirii

Bdul Unirii, Nr. 6-8, Targoviste, Jud. Dambovita

Kaufland Targoviste I. Stancu

Strada Lt. Stancu Ion nr. 2C, cod postal 130105, Targoviste, jud. Dambovita, Romania

PROFI Moreni (DB)

Str.CPT .ION PANTEA NR 12, Moreni, JUD Dambovita

Aughan Gavana Pitesti

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea 1, Pitesti , jud Arges

Aurora Shopping City Buzau

Bulevardul Unirii 232, Buzău

Ploiesti Shopping City

DN1, Blejoi Prahova

Iulius Mall

Piața Consiliul Europei 2, Timișoara

Auchan

Calea Unirii 14, Craiova

Mercur Centre

Calea Unirii 14, Craiova

Targu Jiu Shopping Centre

Strada Termocentralei 10, Târgu Jiu

Severin Shopping Centre

Carrefour, Bulevardul Mihai Viteazul 78, Drobeta-Turnu Severin

Sediu Oriflame Craiova

Str. Brazda lui Novac, Bloc C8, Parter

Scoala Generala Cu Clasele i-Viii Nr.7 Slatina

Strada Aleea Înfrățirii 6, Slatina

Auchan Titan

Bulevardul 1 Decembrie 1918 33A, București

PUP Galati Popa

Str.1 Decembrie 1918, nr 4, bl S7B, ap.24, parter

PUP Galati Filimon

Strada 1 Decembrie 1918, nr 23, bl B, sc 3, parter

PUP Braila Sterian

Str. Stefan cel Mare nr 260

PUP Focsani Iarca

Str Stefan cel Mare, nr 1, parter

PUP Focsani Crintea

Str. Unirea Principatelor nr 2, parter, cam.16-17

PUP Bacau Dram

PUP Bacau Dram

PUP Moinesti Darmanscu

Str. Tudor Vladimirescu, bl Cascada B2, parter

Coresi Shopping Resort

Strada Zaharia Stancu 1, Brașov

Sala Palatului Bucuresti

Strada Ion Câmpineanu 28, București

 

Castigători:

Tip

Nume si Prenume

Castigator

Surugiu Laura Raluca

Castigator

MUNTEANU JEANINA

Castigator

GEORGESCU MARIA

Castigator

MIHAIL DELIA

Castigator

LUCA GABRIELA

Castigator

SARATEANU DANIELA

Castigator

BRUMARU RADU

Castigator

DAMIAN NICOLETA

Castigator

PANTEA NICOLETA

Castigator

SAVANCEA ANDREEA-LOREDANA

Castigator

TANTA PARIS

Castigator

BURLACU ELENA

Castigator

PARIS LUMINITA

Castigator

PETRE GABRIELA

Castigator

SPIRIDON LUIZA

Castigator

DRAGIA GABRIELA

Castigator

NASTURE MANUELA

Castigator

NICULITA MONICA

Castigator

GRIGOROIU ELENA RAMONA

Castigator

MUCENICA MARCELA

Castigator

GEORGESCU LACUSTA

Castigator

COMAN MARILENA

Castigator

CHIRIAC CLAUDIA MIHAELA

Castigator

STOICA RODICA MARIANA

Castigator

LUPULEASA LUMINITA

Castigator

PITIGOI CATALINA ANDREEA

Castigator

JOITA MARIANA

Castigator

STAN CLAUDIA MARILENA

Castigator

SANDU GABRIELA

Castigator

TUTURUZ BIANCA GEORGIANA

Castigator

SANDU MADALINA

Castigator

TRANDAFIR ANA MARIA

Castigator

GHEORGHE ELENA

Castigator

MIRISTEANU ANA MARIA

Castigator

NASTASE IOANA

Castigator

OCNEANU NETA

Castigator

MANEA MADALINA

Castigator

SINCU ILEANA

Castigator

NEGOIESCU MIRELA

Castigator

DUICU ELENA SILVIA

Castigator

POPA VERONICA ALINA

Castigator

SOIMU ANDREEA

Castigator

SOIMU AUREL VLADUT

Castigator

FLORESCU CRISTINA

Castigator

MARIN ANA

Castigator

TICA IRENA

Castigator

CHIRIAC ANTOANELA

Castigator

MOSU ADRIANA ELENA

Castigator

COSACEANU GEORGIANA ALEXANDRA

Castigator

CALOTA MARIA ELISABETA

Castigator

PETRE GEORGETA

Castigator

GRIGORAS MANUELA ELENA

Castigator

ROSU BIANCA ISABELA

Castigator

NOUR RODICA

Castigator

CAMPANU ELENA MADALINA

Castigator

ANDONIE IULIA MIHAELA

Castigator

TOMASCIUC MIHAELA LUCICA

Castigator

TOTIR CLAUDIA

Castigator

ZOLTAN MARIA

Castigator

UNCHIASU ALINA

Castigator

VICA RAMONA GABRIELA

Castigator

VASILE ALICE

Castigator

MINZU ANA MARIA

Castigator

OPRESCU EVELINA

Castigator

SIRBU ROXANA

Castigator

Savu Valentina

Castigator

Moroca Zoica

Castigator

Giurcan Ileana

Castigator

Pavel Elena

Castigator

Radu Gabriela

Castigator

Olaru Maria-Ancuta

Castigator

Saftoiu Daniel Remus

Castigator

Neculae Monica

Castigator

Buzila Ionela

Castigator

Mladin Daniela

Castigator

Harciu Florentina

Castigator

Alexandru Lenuta

Castigator

Cordon Ecaterina

Castigator

Gogorita Ana

Castigator

Giura Larisa Antonia

Castigator

Apostol Mirela

Castigator

Clonaru Anca

Castigator

Hristescu Ioana

Castigator

Marzac Silviu Mihail

Castigator

Dumitru Livia

Castigator

Breazu Raluca

Castigator

Moraras Anca Mihaela

Castigator

Balanescu Mihaela

Castigator

Asaftei Ana Claudia

Castigator

Florescu Alexandra

Castigator

Enache Elena

Castigator

Marian Carmen

Castigator

Munteanu Cristina

Castigator

Radulescu Catalina

Castigator

Lungu Alina

Castigator

Costia Diana

Castigator

Apavaloaie Marinela

Castigator

Eremia Daniel

Castigator

Simion Doina

Castigator

Tudose Mihaela Eugenia

Castigator

Tepes Bobescu Claudia

Castigator

Nicolescu Medina

Castigator

Negoitescu Cosmina

Castigator

State Mihaela

Castigator

Gioca Daniela

Castigator

Andries Stefania

Castigator

Toma Conelia Florina

Castigator

Costache Anda

Castigator

Nedelcu Roxana

Castigator

Costache Elena

Castigator

Chiru Oana

Castigator

Avramivici Emiliana Oliviera

Castigator

Buturin Roxana

Castigator

Gheorghe Corina

Castigator

Culea Teodora Aurelia

Castigator

Serban Cristina

Castigator

Vlad Florinita Corina

Castigator

Popescu Nita Daniela

Castigator

Musat Cristina

Castigator

Pana Maria Daniela

Castigator

Augustin Alexandra

Castigator

Tobosaru Maria

Castigator

Godja Ecaterina

Castigator

Savancea Nicoleta

Castigator

Vlascu Cosmin

Castigator

Aboaice Mihai

Castigator

Gugumez Alina

Castigator

Ene Mihaela

Castigator

Marari Monalisse

Castigator

Toderas Georgiana

Castigator

Matei Mariana

Castigator

Colota Marinella

Castigator

Nane Roxana

Castigator

Cioaba Larisa

Castigator

Marasoiu Ionela

Castigator

Ionete Delia

Castigator

Aldea Irina

Castigator

Ionica Andreea

Castigator

Cervencu Ana-Maria

Castigator

Abagiu Oana Silvia

Castigator

Zara Carmen

Castigator

Stan Alexandra

Castigator

Matei Adelina

Castigator

Serban Madalina

Castigator

Benchea Sabina

Castigator

Florea Mihaela

Castigator

Motoi Andrada

Castigator

Diaconu Cristina

Castigator

Barbu Mariana

Castigator

Stoean Andreea

Castigator

Feniser Cristina

Castigator

Huidu Olimpia

Castigator

Alexe Diana Andreea

Castigator

Agapie Elena Daniela

Castigator

Constantin Sorina

Castigator

Furtuna L Laurentia

Castigator

Virvea Cristina

Castigator

Maranciuc Carmen

Castigator

Ghioghies Ancuta Andreea

Castigator

Caprosu Denisa

Castigator

Lixandru Alina

Castigator

Pop Elena

Castigator

Rauta Cristina

Castigator

Tanase Oana

Castigator

Ion Nina

Castigator

Stanciu Fabian

Castigator

Popescu Gabriela

Castigator

Banu Andrei

Castigator

Cretu Cristina

Castigator

Vinatoru Luminita

Castigator

Tutunaru Ionela

Castigator

Ghinea Georgeta

Castigator

Dumitru Madalina

Castigator

Talpan Camelia

Castigator

Anghel Ionela

Castigator

Stroe Daniela

Castigator

Marin Florentina

Castigator

Nicolau Mona

Castigator

Hutanu Ionela

Castigator

Knippelberg Adriana

Castigator

Florea Andreea

Castigator

Tanasescu Nicoleta

Castigator

Muscalu Catalina

Castigator

Valeanu Nicoleta

Castigator

Marzac Letitia

Castigator

Verbuta Crina

Castigator

Samson Maria

Castigator

Sabau Delia

Castigator

Richea Oana

Castigator

Dragan Ramona

Castigator

Catau Catalina

Castigator

Burcea Valentina

Castigator

Tudor Gina

Castigator

Medoran Roxana

Castigator

Mitroi Denisa

Castigator

Turculean Carmen

Castigator

Dascalu Catalin

Castigator

Joita Andra

Castigator

Draghia Caterina

Castigator

Coroni Stoica Ana Maria

Castigator

Negoescu Gabriela

Castigator

Cirlig Alexandru Andrei

Castigator

Lupascu Alexandra

Castigator

Buduru Alexandra- Gabriela

Castigator

Ciungulescu Ioana

Castigator

Giulea Alina-Gabriela

Castigator

Popescu Maria-Georgeta

Castigator

Anghel Andra-Dragana

Castigator

Nicolaescu Alexandru

Castigator

Mandalici Madalina

Castigator

Baran Bianca-Elena

Castigator

Iordache Beatrice

Castigator

Vica Cristian

Castigator

Tapu Adelina

Castigator

Dragomir Mihai

Castigator

Mares Elena-Maria

Castigator

Stoica Adrian

Castigator

Negrila Elena-Madalina

Castigator

Dinuica Adriana

Castigator

Nicolae Sara-Maria

Castigator

IZIMSANU Alexandra

Castigator

Danila Anca

Castigator

Popescu Adela-Rozalia

Castigator

Dâlgoci Flavia

Castigator

Ana Alina-Alexandra

Castigator

Croitoru Romeo

Castigator

Bumbac Florina

Castigator

Tita Constantina Loredana

Castigator

Radovici Gertruda

Castigator

Serban Ana-Maria

Castigator

Borcea Daniela

Castigator

Codreanu Ana- Maria

Castigator

Stefan Diana

Castigator

Niculescu Emanuela Mihaela

Castigator

Negut Elena Violeta

Castigator

Badescu Ioana

Castigator

Barbu Ana Cristina

Castigator

Baicoand Silvia

Castigator

Feniser Meda

Castigator

Balas Roxana

Castigator

Morogan Georgiana

Castigator

Constanciuc Nicoleta

Castigator

Piele Ionut

Castigator

Crainic Silvia Cristina

Castigator

Muscalu Gabriel Alexandru

Castigator

Cojoc Alexandra Andreea

Castigator

Cotet Elena Florina

Castigator

Spataru Crenguta

Castigator

Nastase Andreea Catalin

Castigator

Ioana Mirela

Castigator

Militaru Mariana

Castigator

Stefana Eduard

Castigator

Ghinoiu Ioana Alexandra

Castigator

Visan Florentina

Castigator

Puscasu Ana

Castigator

Tiganasanu Ana Maria

Castigator

Crenganis Ana Lavinia

Castigator

Hingu Roberta

Castigator

Zoltan Alina

Castigator

Mihai Lacramioara Elena

Castigator

Mihai Rafaela

Castigator

Maga Madalin Florin

Castigator

Pinzaru Adrian Iulian

Castigator

Mihai Amalia

Castigator

Chiriac Teodora

Castigator

Enache Simina

Castigator

Marcuta Lavinia

Castigator

Andronic Andreea Alina

Castigator

Morarasu Miruna

Castigator

Preda Mihaela

Castigator

Nour Oana Teodora

Castigator

Chircu Selena Georgiana

Castigator

Craciun Alexandra

Castigator

Tampau Maria Amalia

Castigator

Barbu Stelian

Castigator

Tomita Maria Mirabela

Castigator

Aboaice Raluca

Castigator

Badescu Gheorghita

Castigator

Staneata Diana Maria

Castigator

Stoica Andra

Castigator

Deliu Anca

Castigator

Drilea Costica

Castigator

Dumitru Mihaela

Castigator

Aldea Adrian

Castigator

Andronache Maria

Castigator

Bem Antonela

Castigator

Gaita Alina

Castigator

Enache Roxana

Castigator

Chircu Elena

Castigator

Tampu Denisa

Castigator

Tuta Andra

Castigator

Ladunca Teodora

Castigator

Gheorghies Georgiana

Castigator

Amititeloae Andreea

Castigator

Rusu Andrei

Castigator

Olaru Cristina

Castigator

Circiumaru Elizabeta

Castigator

Slusanschi Oana

Castigator

Dinu Lavinia

Castigator

Soare Valentina

Rezerva

Ragobete Adina Cristina

Rezerva

Harciu Catalin

Rezerva

BUMBAR ADELINA MIHAELA

Rezerva

TICU IULIANA MIHAELA

Rezerva

PATRICHE RALUCA ELENA

Rezerva

DOGARU NICOLETA ANDREEA

Rezerva

CALARASU OANA

Rezerva

NEGREA MIHAELA

Rezerva

MANAILA LAVINIA

Rezerva

CIORTIA ANA MARIA

Rezerva

GHERGHINA LUMINITA

Rezerva

ANTOHI RALUCA ANDREEA

Rezerva

FLOREA LAVINIA

Rezerva

MANOLACHE SARA ELENA

Rezerva

DARABANEANU GEORGIANA

Rezerva

MITITELU GABRIELA

Rezerva

VANTA MELANIA ELENA

Rezerva

RADUCAN MIRELA

Rezerva

CARACALEANU CRISTINA

Rezerva

IORDAN RALUCA-ANDRA

Rezerva

SIMION CRISTINA

Rezerva

MOCANU ZENICA

Rezerva

SERBAN LEONTINA

Rezerva

MARIAN ANA-MARIA

Rezerva

MARCU BEATRICE

Rezerva

GHITA IOANA

Rezerva

ALEXANDRESCU ADRIANA

Rezerva

CHIRU EUGENIA

Rezerva

URECHEATU ELENA VALERIA